Трибина: “Анализа на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната”

Трибина “Анализа на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната” во рамки на Мрежа 23/Network 23 во соработка со Институт за европска политика (ЕПИ)/European Policy Institute – EPI и Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia