Кампања „Отпад – Суровина – Енергија“

Здруженито ПАКТИС Прилеп продолжува со активности во заштита на животната средина и поткревање на јавната свест за можностите за искористување на отпадот во економски цели, односно производство на биоенергенси врз база на биомасата во Општина Прилеп. Отпадот е суровина, а не ѓубре.