Pactis претставува...

Се основа Здружениe Центар за стратегии и развој ПАКТИС Прилеп како невладина, непартиска и непрофитна организација заради...

повеќе...

Mисијата и Визијата е...

Мисијата на ПАКТИС е креирање на стратегии кои ќе поттикнат долгорочни решенија за моменталните и идните општествени проблеми...

повеќе...

Статутот на Pactis...

Здружение Центар за стратегии и развој ПАКТИС Прилеп е основано заради остварување на заштита и усогласување на своите интереси...

повеќе...

Проекти